Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vui lòng xem tại đây!
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
/Content/Uploads/files/BB%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%202020.pdf
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
/Content/Uploads/files/Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%202020.pdf