Công bố thông tin về việc hoãn Đại hội cổ đông thường niên năm 2020