NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Vui lòng xem tại đây!
Nghị quyết Đại hôi!
/Content/Uploads/files/NQDHCD.PDF
Biên bản Đại hội!
/Content/Uploads/files/BBDH(1).PDF
Biên bản kiểm phiếu
/Content/Uploads/files/BBKP.PDF
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông!
/Content/Uploads/files/BBKTTC.PDF