Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020