Quyết định miễn nhiệm TGĐ, bổ nhiệm TGĐ và bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty