THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT xin thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây vào ngày 15/10/2019 như sau:
 
1 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 850.700 Cổ phần
2 Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
3 Giá khởi điểm 11.260 đồng/cổ phần
4 Tổng số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 2 nhà đầu tư
  Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư
  Cá nhân: 2 nhà đầu tư
5 Tổng khối lượng đăng ký mua 1.701.400 Cổ phần
6 Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ 2 Phiếu
7 Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ 1.701.400 Cổ phần
8 Khối lượng đặt cao nhất 850.700 Cổ phần
9 Khối lượng đặt thấp nhất 850.700 Cổ phần
10 Giá đặt mua cao nhất 11.300 đồng
11 Giá đặt mua thấp nhất 11.300 đồng
12 Giá đấu thành công cao nhất 11.300 đồng
13 Giá đấu thành công thấp nhất 11.300 đồng
14 Giá đấu thành công bình quân 11.300 đồng
15 Tổng số Nhà đầu tư trúng giá 2  
  Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư
  Cá nhân: 2 nhà đầu tư
16 Tổng số lượng cổ phần bán được 850.700 Cổ phần
  Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của Nhà đầu tư nước ngoài  
0
Cổ phần
17 Tổng giá trị cổ phần bán được 9.612.910.000 đồng
 
Trân trọng!