Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019

Vui lòng xem tại đây!
/Content/Uploads/files/TB%20S%E1%BB%91%2026-2019-H%C4%90QT.PDF
Biểu mẫu và tài liệu đính kèm xem tại đây!
/Content/Uploads/files/Tai%20lieu%20dinh%20kem(1).rar