Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2019