Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020