Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu đính kèm

Vui lòng xem tại đây!
1. Thông báo mời họp
/Content/Uploads/files/1_TB%20MOI%20HOP.pdf
2. Chương trình họp
/Content/Uploads/files/2_CHUONG%20TRINH%20HOP.pdf
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
/Content/Uploads/files/3_BC%20KQSXKD%202019.pdf
4. Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán
/Content/Uploads/files/4_TT%20BCTCKTOAN.pdf
5. Báo cáo của HĐQT
/Content/Uploads/files/5_%20BC%20H%C4%90QT.pdf
6. Báo cáo của Ban kiểm soát
/Content/Uploads/files/6_%20BC%20BKS.pdf
7. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS
/Content/Uploads/files/7_THU%20LAO%20H%C4%90QT%20BKS.pdf
8. Phương án chia cổ tức năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2020
/Content/Uploads/files/8_%20CHIA%20CO%20TUC.pdf
9. Phương án Đầu tư dự án cải tạo dây truyền nghiền Xi măng
/Content/Uploads/files/9_%20PA%20CAI%20TAO%20DAY%20CHUYEN%20NGHIEN%20XM.pdf
10. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
/Content/Uploads/files/10_%20TT%20THAY%20DOI%20ND%20DKKD.pdf
11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
/Content/Uploads/files/11_%20TT%20LUA%20CHON%20DON%20VI%20KT%202020.pdf
12. Phiếu đăng ký tham dự
/Content/Uploads/files/12_%20PHIEU%20DANG%20KY%20THAM%20DU.pdf
13. Giấy UQ tham dự ĐHCĐ
/Content/Uploads/files/13_%20GUQ%20THAM%20DU%20DHCD.pdf
14.Đơn ứng cử thành viên BKS
/Content/Uploads/files/14_%20DON%20UNG%20CU%20TV%20BKS.pdf
15. Đơn đề cử thành viên BKS
/Content/Uploads/files/15_%20DON%20DE%20CU%20TV%20BKS.pdf
16. Dự thảo Nghị quyết
/Content/Uploads/files/DU%20THAO%20NGHI%20QUYET.pdf
17. Mẫu sơ yếu lý lịch
/Content/Uploads/files/MAU%20SO%20YEU%20LY%20LICH.pdf
18. Phiếu bầu
/Content/Uploads/files/PHIEU%20BAU.pdf
19. Quy chế bầu thành viên BKS
/Content/Uploads/files/QUY%20CHE%20BAU%20BKS.pdf
20. Quy chế làm việc Đại hội
/Content/Uploads/files/QUY%20CHE%20DAI%20HOI.pdf